gursel ucar my datca - Başkan Uçar: Kaçak yapıları yıkacağım

Başkan Uçar: Kaçak yapıları yıkacağım

Datça Belediye Başkanı Uçar özetle yaptığı konuşmada “Jan­dar­ma, be­le­di­ye ve vatandaş ola­rak gös­ter­di­ği­miz bütün ça­ba­la­ra ve uya­rı­la­ra rağ­men, 2017 yı­lın­dan sonra ya­pı­lan ya­pı­lar­ devam edi­yor. BEN ‘DATÇA’NIN DOĞAL YA­PI­SI­NI BOZ­DUR­MA­YA­CA­ĞIM’ 2017 yılı 31 Ara­lık ta­ri­hin­den sonra ya­pı­lan ya­pı­lar, çı­ka­rı­lan af’tan, yani İmar ba­rışından ya­rar­la­na­ma­ya­cak; yı­kı­la­cak. ‘Yap­ma­yın’ di­yo­ruz, devam edi­yor­lar. Kim­den ce­sa­ret alı­yor­lar, bi­le­mi­yo­ruz. ‘Af çı­ka­cak’ di­yor­lar. ‘2019’u kap­sa­ya­cak’ di­yor­lar. Be­le­di­ye tu­ta­nak tu­tu­yor, yıkım için süre ve­ri­li­yor, yü­rüt­me­yi dur­dur­mak için idare mah­ke­me­si­ne gi­di­yor­lar. Bu imar affı ol­du­ğu sü­re­ce bu so­run­lar olu­yor. İmar af­fın­da süre uza­tıl­dık­ça uza­tı­lı­yor. Fo­toğ­raf çekip in­ter­net üze­rin­den imar af­fın­dan ya­rar­lan­mak için baş­vu­ru­yor­lar; bunu yap­mak çok zor bir şey değil ki. Ben ‘Datça’nın doğal ya­pı­sı­nı boz­dur­ma­ya­ca­ğımı söy­le­dim; sö­züm­de du­ra­ca­ğım; boz­dur­ma­ya­ca­ğım; yık­tı­ra­ca­ğım… Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın bu ko­nu­da­ki söy­lem­le­ri de bir­bi­ri­ni tut­mu­yor. Vatandaşla karşı karşıya zor durumda kalıyoruz. Bugün için 34 yapı tes­pit edil­di. Arkadaşlar bunları sı­ra­sıy­la, yıkacağız. Önce, ayın 19’da Ray ken­tin ya­kı­nın­da­ki bi­na­yı yık­mak­la işe baş­layacağız. Sonra yola sıfır olan bir binayı Me­su­di­ye me­zar­lı­ğı­nın ya­kı­nın­da­ki ya­pı­yı yıkacağız. Neye ve kime gü­ve­ne­rek ya­pı­yor­lar an­la­ya­mı­yo­ruz. İmar ba­rı­şın­da ya­rar­la­nan ama ya­sa­ya uygun ol­ma­yan bütün bi­na­la­r, ister pre­fab­rik olsun ister be­to­nar­me ol­sun­lar yı­ka­ca­ğım ,yerle bir ede­ce­ğim. Artık başkan yap dedi o yüzden yaptım dedikodularına son ve­re­ce­ğim.”

ESNAF ÖNCE KU­RA­LA UYU­YOR, SONRA YE­Nİ­DEN BİL­Dİ­Ğİ­Nİ YA­PI­YOR. UTAN­MA DUY­GU­SU YOK, ONUR­LU BİR DAV­RA­NIŞ DEĞİL.

Sa­hil­le­rin kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da da çok şi­ka­yet­çi­yim. Dert­li­yim. Za­bı­ta­yı yol­lu­yo­ruz. İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lu’nda karar aldık. Şez­long­la­rın kul­la­nı­mın­da benim ‘5 m2′ ye bir şez­long ko­nul­sun’ öne­rim vardı, gerçi kabul edil­me­di; ama her şez­long arası 3 m ola­cak. Esnaf önce ku­ra­la uyu­yor, sonra ye­ni­den bil­di­ği­ni ya­pı­yor. Utan­ma duy­gu­su yok, onur­lu bir dav­ra­nış değil. İnsan sö­zün­de dur­ma­lı. İnsan, za­bı­ta­nın ka­pı­sı­na gelip dur­ma­sın­dan uta­nır, o da yok. Bu kadar da olmaz. Ben, öte­den beri ‘va­tan­da­şı yazın toz­dan kur­ta­ra­mı­yor­sak, kışın ça­mur­dan kur­tar­ma­lı­yız; ya da tersi diye sa­vu­nup gel­mi­şim­dir. Bu çer­çe­ve­de, Or­ta­ca Be­le­di­ye­si­nin ekip­man­la­rı­nı kul­la­na­rak, ge­rek­li yağ, zift si­pa­ri­şi ve­ril­di. Bazı yol­la­rı elden ge­çi­re­ce­ğiz. Çok bir bütçemiz yok yetişmeye çalışıyoruz ama her yere ye­te­mi­yo­ruz. Bunu da pe­şi­nen söylemek istiyorum” dedi.

Toplantı öncesi ayrıca söz alan CHP Meclis üyesi, Datça’daki araç sa­yı­sı­nı’ nın 14 binlerde olduğunu ve günden güne arttığını ge­rek­çe gös­te­re­rek, araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu­nun devamlı Datça’da da olması gerektiği, Mar­ma­ris’te ol­ma­sın­dan ve gidip gel­me­ler­den kay­nak­la­nan maddi ve zaman kay­bı­nı ön­le­mesi için be­le­di­ye ta­ra­fın­dan girişimde bulunulması ge­rek­liliğinden bahsetti. Başkan Uçar ise bu konu hakkında çalışma başlatılması için talimat verileceğini söyledi.

Sebiha ARSLAN – Datça Haber
Kaynak: http://www.datca-haber.com/haber/baskan-ucar-imar-barisindan-yararlanmayan-tum-kacak-yapilari-yikacagim-yerle-bir-edecegim–/1675/?fbclid=IwAR0LmUxX1fAmjfhDtp0xCTadA2NAOk1-aGaQgTRGHzbqFi2imMPZpBy5qlc

Yorum yapmak ister misiniz?

Your email address will not be published.

Şunlar da hoşunuza gidebilir